Föreläsare


Erika Hedhammar

Riksantikvarieämbetet

Erika arbetar sedan 13 år som utredare på Riksantikvarieämbetet med frågor som rör brand, restvärderäddning, riskanalys, stölder och kulturarv. I hennes arbete ingår bland annat att leda den nationella samverkankansgruppen ”Brandskydd, RVR och kulturarv”. Erika är utbildad konservator från Göteborgs universitet och ICCROM:s utbildning ”First Aid to Cultural heritage in Times of Conflicts. Erika har tidigare arbetat med textilkonservering och förebyggande konservering för kyrkor och museer. På seminariet Brandskydd kulturbyggnader kommer Erika berätta om vikten av att göra riskanalyser och planer för att kunna skydda museisamlingar vid brand, översvämning och krig.

Läs mer om Erika

Johan Engström

AIX Arkitekter

Johan Engström är utbildad Bebyggelseantikvarie vid Institutionen för kulturvård i Göteborg. Han har även påbyggnadsutbildningar gällande restaureringsprocessen dels från konstakademiet i Köpenhamn och dels från konsthögskolan i Stockholm. Johan innehar certifikat som Sakkunnig kontrollant kulturvärden – behörighet K (KUL2) och är anställd på AIX Arkitekter sedan 2010.

Johan har i 25 års tid arbetat med hela spektret inom den byggnadsantikvariska sektorn: Inventeringar, värdebeskrivningar, dokumentationer och konsekvensbeskrivningar inför ändringar. Han har även en bred kompetens gällande byggprocessens alla delar från projektering till kontroller under byggproduktionsskedet med genomförande av slutintyg och slutrapportering.

Inom ramen för AIX arkitektkontor AB har Johan ansvarat för ett antal uppdrag bland annat gällande statliga byggnadsminnen som Arvfurstens palats och Rosenhaneska palatset i Stockholm. Vårdprogram med underhållsplan för enskilda byggnadsminnet Villa Erskine på Ekerö och upprustningsfrågor gällande byggnadsminnet Stockholms stadion.

Johan kommer till Brandskydd Kulturbyggnader för att berätta om Antikvariska aspekter på brandskydd utifrån beställarens praktiska behov.

Läs mer om Johan

Mattias Legnér

Uppsala Universitet

Mattias Legnér är professor i kulturvård och docent i historia vid konstvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet med sin bas på Campus Gotland i Visby. Mattias, som forskar kring kulturarv i konfliktzoner, kommer på Brandskydd Kulturbyggnader att berätta mer om hur vi kan Skydda kulturarv vid väpnade konflikter.

Läs mer om Mattias

Viktor Wahlsten

Brandskyddslaget

'Viktor Wahlsten är utbildad brandingenjör vid Luleå tekniska universitet och har i 12 år arbetat som brandskyddskonsult på Brandskyddslaget i Stockholm. Viktor har arbetat med de flesta aspekter av brandskydd men har på senare år koncentrerat sig mer på arbete med brandskydd i byggnader med högt kulturhistoriskt värde.

Viktor har skrivit flera artiklar i tidningarna Bygg och teknik och Byggnadskultur avseende olika aspekter av brandskydd i kulturbyggnader. På Brandskydd Kulturbyggnader kommer Viktor att prata om de tillfällen då dagens krav på brandskydd och utrymningssäkerhet ställs mot antikvariska värden i olika typer av projekt. Ofta hamnar fokus på dörrar, då krav kan omfatta både brand, utrymning, skalskydd m.m. samtidigt som de i många fall har ett högt kulturhistorisk värde. Föredraget är praktiskt inriktat på olika lösningar för att kunna bevara befintliga dörrar och tillfredsställa både höga krav på brandskydd samt bevarandekrav.

Läs mer om Viktor

Staffan Bengtson

Brandskyddslaget

Staffan Bengtson arbetar på Brandskyddslaget där han numera nästan uteslutande sysslar med brandskyddsprojektering av kulturbyggnader och frångänglighetsfrågor, dvs hur man säkerställer trygg utrymning för personer med olika funktionsnedsättningar.

Under konferensen kommer Staffan dels redovisa en brandforskrapport om kunskapsläget vad gäller brandskydd av kulturbyggnader dels redovisa hur brandskyddsfärger kan användas som skydd av trä och stål/järn och förutsättningar för detta.

Läs mer om Staffan

Kersti Lilja

Riksantikvarieämbetet

Kersti Lilja är byggnadsantikvarie/handläggare på Riksantikvarieämbetet där hon jobbar framförallt med statliga byggnadsminnen. Kersti kommer på Kulturbrandskydd att prata om statliga byggnadsminnen, vad skyddsbestämmelser är och hur man hanterar frågor om brandskydd i dessa miljöer.

Läs mer om Kersti

Johan Hanberger

Statens fastighetsverk

Johan Hanberger är brandingenjör och har under sitt arbetsliv arbetat med brandfrågor ur flera olika perspektiv. Sedan en tid tillbaka arbetar han som brandspecialist på Statens fastighetsverk, med uppgift att samordna och utveckla myndighetens väg mot bättre brandsäkerhet. Statens fastighetsverks uppdrag är att ansvara för förvaltningen av en viss del av statens fasta egendom vilket omfattar cirka 2 300 fastigheter med cirka 4 000 byggnader och 6,5 miljoner hektar mark – en sjundedel av Sveriges yta.

Johans föredrag kommer handla om uppvaknandet att gå från tillsyns- och konsultleden till att plötsligt sitta med alla utmaningarna i knät. Hur hittar man fram till en rimlig nivå på brandskydd i en byggnad som i allt väsentligt varit oförändrad i kanske tusen år? Hur arbetar SFV för att bevara vårt kulturarv för framtida generationer.

Läs mer om Johan

Alexander Elias

Brandskyddslaget

Alexander Elias är utbildad brandingenjör och civilingenjör i riskhantering vid Lunds Tekniska Högskola och arbetar på Brandskyddslaget i Stockholm. I rollen som konsult inom brandskydd arbetar Alexander brett med i stort sett alla aspekter av brandskydd och personsäkerhet vid brand – smått till stort. Inom ramarna för detta har Alexander även ett särskilt intresse för brandskydd relaterat till hållbar utveckling och innovativa energisystem.

Under konferensen kommer Alexander i korta drag att belysa och utveckla kring några utav de problemställningar som måste adresseras i mötet mellan ny teknik och byggnader med högt kulturhistoriskt värde.

Läs mer om Alexander

Emil Egeltoft

Brandskyddslaget

Emil Egeltoft är brandkonsult på Brandskyddslaget med över 15 års erfarenhet inom brandskydd och säkerhetsarbete. Emil är övertygad om att det går att optimera brandskyddsarbetet så brandskyddet blir tillräckligt samtidigt som kostnaden kan minskas genom att arbeta mer strukturerat, samordnat och digitalt. Brandskydd Kulturbyggnad ger tips på framgångsfaktorer hur man får ett fungerande brandskydd över tid i sin kulturbyggnad genom att arbeta samordnat, strukturerat och digitalt.

Läs mer om Emil

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd av Kulturbyggnad nu!

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd av Kulturbyggnad är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer